BREAKING NEWS
Search

‘ஈரம் வற்றிய ஒரு சமூகத்தில் விதையாக விழுந்தாயடா…!’

 

006

008

‘தம்பி.. உன்னைப் பார்க்கப் பார்க்க வழியும் கண்ணீர் நிற்க மறுக்கிறது…

ஈரம் வற்றிய ஒரு சமூகத்தில் விதையாக விழுந்தாயடா…’

-என்வழி
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *